Skip to content

Årsmøte referat 2020

REFERAT ÅRSMØTE TRØNDERKNIV

Dato: 26.februar 2020

Oppmøte: 15 stemmeberettigede medlemmer

  1. Innkalling godkjent.
  2. Knut Svendsen foreslått og valgt som møteleder.
  3. Guttorm Eilertsen foreslått og valgt som referent.
  4. Knut Svendsen refererte årsmelding for Trønderkniv for året 2019. Årsmeldingen ligger vedlagt som vedlegg 1. Det ble fra møteleder påpekt to feil i årsmeldingen. Under møtevirksomheten står det at Morten Håkonsen deltok på møte i februar med salg av materiell i tillegg til Børge Botnen. Morten Håkonsen hadde forfall. Videre står det i årsmeldingen at det ble avholdt knivkurs høsten 2019. Det korrekte skal være våren 2019. Årsmeldingen ble godtatt med disse endringene.
  5. Regnskap:

Regnskapsoversikt ligger som vedlegg 2.  Regnskapet godkjent uten merknader

  • Det var ingen innkomne forslag
  • Valg:  Valgkomiteens innstilling, (vedlegg 3) vedtatt. Valgkomiteen ved Terje Olsen foreslo at en for fremtiden kan oppfordre medlemmer til å overveie om de kan tenke seg å bli valgt inn i styret på en klubbkveld i forkant av årsmøtet. I år har alle foreslåtte kandidater sagt seg villig til å fortsette i sine funksjoner. Dermed er Knut Fjeldsø og Guttorm Eilertsen valgt inn i styret for perioden 26.febr.2020 tom årsmøtet 2022. I tillegg har Svein Laukholm sagt seg villig til å være vararepresentant til styret frem til årsmøtet 2022. Valgkomiteen bestående ar  Arvid Dahl og Terje Olsen fortsetter også frem tom årsmøtet 2021.Sverre Rødven ble valgt som revisor for 2020.
  • Årsmøtet hevet.