Knivklubben Trønderkniv

Trønderkniv ble stiftet i 1992, og har siden den gang rekruttert mange nye knivmakere. Trønderkniv er klubben for deg som er interessert i kniver, enten du lager selv eller samler på kniver.

Kanskje har du tenkt å prøve deg som knivmaker, men har aldri kommet skikkelig i gang? Det er mange som har fått tips og inspirasjon til å lage sin første kniv etter å ha kommet i kontakt med klubben.

Trønderkniv har også som mål å arbeide for at de tradisjonelle trønderske knivtypene blir kjent og tatt opp av dagens knivmakere, og flere av medlemmene er blitt svært dyktige til å lage disse typene, både brukskniver og staskniver.

Vi holder til på Blussuvoll skole , og har møter annen hver onsdag kl. 18.00 – 21.30

Vedtekter for Trønderkniv (Med endringer sist vedtatt av Årsmøte 16. februar 2010.)

§ 1.Formål

Klubben og dens medlemmer skal arbeide for å fremme og ivareta interessen for kniv, knivmakerarbeid og knivtradisjon.

§ 2. Virksomhet

Klubben skal arrangere arbeidskvelder og andre aktiviteter som følger av formålsparagrafen.

§ 3. Medlemskap

Alle kan være medlem, om de betaler kontingenten og følger vedtektene.

Klubben kan ekskludere medlemmer som oppfører seg på en måte som er til skade for klubben eller de interessene klubben skal ivareta. Styret avgjør slike saker, med minst 2/3 flertall.

§ 4. Medlemskontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§ 5. Styret

Trønderkniv har et styre på 4 medlemmer:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Dessuten ett (1) varamedlem.

Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede.

Klubben har en revisor og en valgkomite på 2 medlemmer.

Valgkomite og revisor velges av årsmøte for ett år om gangen.

For og sikre kontinuitet i styret, velges leder og ett styremedlem for samme periode.

To styremedlemmer og varamedlemmet velges året etter.

Styremedlemmene (inkludert leder og varamedlem) velges for en periode på to år.

Leder velges særskilt av årsmøtet, for øvrig konstituerer Styret seg selv.

Ved forfall i Styret i valgperioden, trer varamedlemmet inn for resten av valgperioden.

§ 6. Årsmøte

Årsmøte er klubbens øverste myndighet

Årsmøte skal holdes hvert år innen utløpet av februar.

Innkalling skal sendes minst to uker i forveien.

Alle som har betalt kontingent, har stemmerett.

Vedtak krever alminnelig flertall, endringer i vedtektene 2/3 flertall.

Valget skal være skriftlig om noen ber om det.

Dagsorden for årsmøtet:

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder
Valg av referent
Styrets årsmelding
Regnskap
Fastsettelse av kontingent
Innkomne forslag
Valg

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte, når minst 1/3 av medlemmene eller 2 i styret forlanger det.

Ved permanent forfall i valgperioden av mer enn ett (1) styremedlem skal Styret innkalle til ekstraordinært Årsmøte med suppleringsvalg som formål.

Møtet skal innkalles skriftlig med 2 ukers varsel.

Møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8. Oppløsning

Blir klubben oppløst, får Norsk Knivforening alle klubbens eiendeler.

Nestleder : Elias Skotvoll

Sekretær : Guttorm Eilertsen

Kasserer : Svein Laukholm

Styremedlem : Bjørn M. Bendixen

Siste innlegg